Vara kommun

Malin Andersson

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Personalutskottet Vice ordförande
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ledamot
Valberedningen Ersättare
Kommunala rådet för funktionshindrade Representant ersättare
Överförmyndarnämnden Vice ordförande
Kommunfullmäktige Ledamot
Tekniska nämnden Ersättare