Vara kommun
  • Ulf Genitz
  • Centerpartiet Centerpartiet Parti:
  • ulf.genitz@vara.se Epost organisation:
  • +46 (0)51231922 Telefon övrig:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Kommunfullmäktige Ledamot
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Socialnämnden Ordförande
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ersättare
Överförmyndarnämnden Ordförande
Kommunala rådet för funktionshindrade Representant
Valberedningen Ersättare
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande
Personalutskottet Ledamot
Kommunala pensionärsrådet Ordförande
Arbetsmarknadsrådet Vice ordförande