Vara kommun

Ulf Genitz

  • Ulf Genitz
  • Centerpartiet Centerpartiet Parti:
  • ulf.genitz@vara.se Epost organisation:
  • +46 (0)51231922 Telefon övrig:

Uppdrag

Nedan visas de uppdrag som den förtroendevalda innehar.

Instans Uppdrag
Socialnämnden Ordförande
Arbetsmarknadsrådet Vice ordförande
Kommunstyrelsen tillika krisledningsnämnden Ersättare
Valberedningen Ersättare
Personalutskottet Ledamot
Kommunfullmäktige Ledamot
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare
Brottsförebyggande rådet Ledamot
Överförmyndarnämnden Ordförande
Kommunala rådet för funktionshindrade Representant
Socialnämndens arbetsutskott Ordförande
Kommunala pensionärsrådet Ordförande